Hakijalle

Vastaanota opiskelupaikka
0
Liity ainejärjestöön
0
Tee asuntohakemus
0
Odota hakemuksen hyväksyntää
0
Muuta Mediomalle!
0

Hakemisen ohjeet ja säännöt

1 § Hakuoikeus

1 § Asuntolapaikkaa ovat oikeutettuja hakemaan Medioma I:n ja II:n yksiöistä kaikki Helsingin yliopistossa lääketiedettä, hammaslääketiedettä, eläinlääketiedettä, psykologiaa, logopediaa tai translationaalista lääketiedettä opiskelevat, jotka ovat oman ainejärjestönsä jäseniä (LKS ry, Thorax rf, HLKS ry, Kompleksi ry, Foni ry, EKY ry tai Impactus ry). Jäsenyys tarkistetaan aina vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Medioma III:n ja V:n yksiöitä ovat oikeutettuja hakemaan Medioma I:n tai II:n yksiössä tai LOATS:n kaksiossa asuvat sekä pyörätuolia käyttävät liikuntaesteiset. Muissa tapauksissa Medioma III:n tai V:n yksiö voidaan myöntää hakijalle vain erittäin pätevästä syystä asunnonjakotoimikunnan harkinnan mukaan.  POIKKEUS: Medioma III:lla on yksi 19,5m² yksiö, mikä haetaan jatkuvan haun kautta.

Perhekaksioita Mediomissa ovat oikeutettuja hakemaan kaikki yksinhuoltajat ja parit, joista ainakin toinen hakijoista täyttää edellä mainitut hakukriteerit.

Medioma IV:n asuntoja ovat oikeutettuja hakemaan myös edellä mainittujen alojen jatko-opiskelijat, jotka suorittavat jatko-opintojaan Helsingin yliopistossa.

2 § Asuntohaun ajankohta

Medioma I:n ja II:n yksiöihin sekä LOATS:n kaksioihin ja isompiin asuntoihin voi hakea ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Hakemukset ovat saapumispäivästä lukien voimassa vuoden.

Medioma I:n ja II:n yksiöihin järjestetään lisäksi erillinen haku kesällä tiedekuntiin valituille uusille opiskelijoille. Tämä haku järjestetään tiedekuntien opiskelijavalintojen tapahduttua. Kesähaun hakemukset ovat voimassa hakuajan alusta 30.9. saakka. Tänä aikana vapautuneet asunnot jaetaan ensisijaisesti kesähaussa hakeneille uusille opiskelijoille. Tämän jälkeen asunnotta jääneiden tulee hakea normaalissa jatkuvassa haussa uudella hakemuksella.

Medioma III:n ja V:n yksiöihin järjestetään haku kaksi (2) kertaa vuodessa. Hakuajat ovat 1.-31.3. – 1.-31.10.

3 § Hakemuksen käsittely

Jatkuvan haun hakemukset käsittelee ja pisteyttää LOATS:n toimisto pisteytyssääntöjen mukaisesti. Hakemukset käsitellään ja sijoitetaan jonoon viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Uusi hakemus ei voi sijoittua jonossa ensimmäisenä olevan hakemuksen edelle. Jatkuvan haun jonotilannetta voi tiedustella LOATS:n toimistolta.

Medioma III:n ja V:n yksiöjonon muodostaa määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella asunnonjakotoimikunta, josta on säädetty erikseen.

Mikäli käsiteltävänä on tapaus, johon valintaperusteita ei voi sellaisenaan soveltaa, tai mikäli toimikunta havaitsee epäsuhtia hakemuksissa olevissa tiedoissa, on toimikunnalla oikeus käsitellä tapausta in casu yleisten valintaperusteiden henkeä noudattaen.

Hakijalla on oikeus tutustua omaan hakemukseensa ja sen pisteytykseen hakemuksen voimassaoloaikana, kuitenkin niin, että hakijalla on oikeus valittaa päätöksestä kahden viikon sisällä päätöksen julkistamisesta. Asunnonjakotoimikunnan tulee käsitellä valitukset kahden viikon kuluessa valitusoikeuden päättymisestä. Asunnonjakotoimikunnan valituksia koskevista päätöksistä voi ko. hakija valittaa LOATS:n hallitukselle kahden viikon sisällä valitusta koskevan päätöksen tiedoksisaattamisesta. LOATS:n hallituksen näitä valituksia koskevista päätöksistä ei voi valittaa.

4 § Hakemuksen vaatimukset

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava, hakeeko hän:

 1. Medioma I/II:n yksiöön vai
 2. Medioma III/V:n yksiöön, jolloin hakemuksessa on ilmoitettava, kumpi kohde on ensisijainen, vai
 3. Medioma I/II/III/IV/V kaksioon tai isompaan asuntoon, jolloin on ilmoitettava, mikä kohde on ensisijainen.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet on jäljempänä lueteltu kutakin asuntotyyppiä koskien erikseen. LOATS ja asunnonjakotoimikunta voivat velvoittaa hakijan toimittamaan haluamiaan lisäselvityksiä kohtuullisen ajan kuluessa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset pisteytetään alempana esitettyjen pisteytyssääntöjen perusteella. Hakijat asetetaan jonoon pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakijat, joilla on sama pistemäärä, asetetaan järjestykseen myöhemmin esitettävien periaatteiden mukaisesti. Hakijalla on halutessaan oikeus valitusajan kuluessa tutustua omaan pisteytykseensä.

Asuntoja jaetaan jonon järjestyksessä sitä mukaan, kun niitä vapautuu. Jos hakijalle tarjottava asunto ei sijaitse hakijan ensisijaisessa hakukohteessa, hänen ei välttämättä tarvitse ottaa asuntoa vastaan, jolloin sitä tarjotaan seuraavalle hakijalle jonossa. Tällöin alkuperäisen hakijan jonosijoitus ei muutu. Ensisijaisessa hakukohteessa sijaitsevasta asunnosta kieltäytyminen pudottaa hakijan jonon viimeiseksi.

Pyörätuolia tarvitsevilla liikuntarajoitteisilla on etuoikeus heille tarkoitettuihin asuntoihin.

5 § Perustutkinto-opiskelijoiden asumisaika

Asumisoikeusaika on tutkinnon suorittamisen tavoiteaika, joka lasketaan alkavaksi tutkinnon aloittamisvuoden elokuun alusta (LL ja ELL 6 vuotta, HLL ja PsM 5 vuotta ja 6 kuukautta, FM 5 vuotta, Translationaalinen lääketiede 3 vuotta). Kurssilta putoamisen vuoksi voidaan asumisoikeusaikaan lisätä LOATS:n toimistoon jätetyn tai sähköpostitse LOATS:lle toimitetun kirjallisen ilmoituksen perusteella välivuoden keston mukaisesti 6 kuukautta tai 12 kuukautta, koko opiskeluaikana yhteensä kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta. Asumisajan päättyessä asukas voi kirjallisesti anoa lisäasumisaikaa asunnonjakotoimikunnalta aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ja viimeistään kolme (3) kuukautta ennen asumisoikeuden päättymistä. Selvityksen perusteella LOATS:n asunnonjakotoimikunta päättää asumisoikeuden mahdollisesta lopettamisesta tai jatkamisesta. Jatkoaikaa voidaan myöntää vakavien terveydellisten tai sosiaalisten syiden perusteella enintään kuusi (6) kuukautta kerrallaan ja päätöksestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen asumisoikeuden päättymistä.

Huolehdithan, että hakemuksesi sisältää seuraavat tiedot:

 • tutkinto
 • tutkinnon aloitusvuosi
 • mahdolliset pidetyt välivuodet ja niiden syyt
 • arvioitu valmistumisajankohta
 • puuttuvat opinnot
 • mahdolliset aiemmin myönnetyt jatkoajat asumisoikeuden kestoon
6 § Asunnon jälleenvuokraus

LOATS:n vuokra-asunnon saa jälleenvuokrata vain samoilla ehdoilla ja samalla vuokralla kuin mitä omassa vuokrasopimuksessasi lukee. Jos jätät asuntoon esimerkiksi omat kalusteesi jälleenvuokralaisen käyttöön, saat kuitenkin periä niiden käytöstä vuokraa häneltä.

Asunnon saa jälleenvuokrata korkeintaan vuodeksi. Ensisijaisesti asunto tulee jälleenvuokrata muille säätiön hakukriteerit täyttäville opiskelijoille. 4 kuukautta pidemmissä jälleenvuokrauksissa edellytetään jälleenvuokraustarjouksen jättämistä EKY:n, Kompleksin, Fonin ja LKS:n tiedottajille kyseisten seurojen jäsenille välitettäväksi ennen sopimuksen solmimista.

Oikeus vuotta pidempiin jälleenvuokraussuhteisiin anotaan kirjallisesti asunnonjakotoimikunnalta. Toimita hakemus LOATS:n toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@loats.fi.

Varsinainen asukas on vastuussa vuokran maksusta myös jälleenvuokrauksen aikana ja velvoitettu kirjallisesti ilmoittamaan alivuokralaisensa nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen LOATS:n toimistolle. Lisäksi jälleenvuokraussopimuksesta on toimitettava kopio LOATS:n toimistoon. Jälleenvuokraus kuluttaa asumisoikeusaikaa.

7 § Jatko-opiskelijoiden asumisaika

Asumisoikeusaika Medioma IV:n asunnoissa on jatko-opiskelijoiden kohdalla viisi (5) vuotta jatko-opintojen aloittamisajankohdasta.

8 § Hakemusten pisteytys

HAETTAESSA MEDIOMA I:n JA II:n YKSIÖITÄ VALINTAPERUSTEET OVAT:

 1.  Koulutusohjelma: lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat ovat etusijalla muihin opiskelijoihin nähden. 
 2.  Asunnontarve (0-8 pistettä).  
  • 8 p: Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asuva, jonka vuokrasopimus on irtisanottu muualta kuin vanhempiensa luota, tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva.
  • 6 p: Pääkaupunkiseudulla väliaikaisessa asunnossa (esim. sukulaistensa luona) asuva tai vanhempiensa luota häädön saanut tai vanhempien omistamasta asunnosta irtisanottu. Väliaikaiseksi asumiseksi katsotaan myös tilanne, jossa määräaikainen vuokrasopimus päättyy kuuden kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Tällöin vuokranantajalta on saatava ilmoitus, ettei hän kyseisen päivämäärän jälkeen enää jatka vuokrasopimusta. Jos hakija asuu vanhempiensa luona ja vanhemmat ovat suunnittelemassa muuttoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai selvästi pienempään asuntoon, saa hakija asunnontarpeestaan lisäpisteitä (väliaikainen asuminen). Tällöin hänen on viimeistään asuntoa vastaanottaessaan toimitettava vanhempien muuttoa koskevat asiakirjat LOATS:lle. 
  • 4 p: Pääkaupunkiseudulla muualla kuin opiskelija-asunnossa vuokralla asuva, opiskelijasoluasunnossa asuva tai määräaikaisella vuokrasopimuksella asuva. 
  • 2 p: Pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuva. 
  • 0 p: Pääkaupunkiseudulla muussa opiskelija-asunnossa kuin solussa asuva. 
  • Tilapäisesti ulkopaikkakunnalla esim. vaihto-opiskelun tai viran vuoksi asuva saa asunnontarvepisteet pääkaupunkiseudun asumistilanteensa mukaan. 

Mikäli hakijat ovat edeltävien valintaperusteiden jälkeen samanveroisessa asemassa, asetetaan heidät jonoon seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 1.  Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla. 
 2. Ylempikurssilaiset ovat etusijalla. 
 3. Muut olosuhteet arvioidaan asunnonjakotoimikunnan päätöksen mukaisesti seuraavilta osin: 
  1. opiskelumatkan pituus ja liikenneyhteydet ja 
  2. nykyiset asuinolosuhteet, esim. vuokran suuruus, ja 
  3. hakijoiden tulot ja varallisuus, jos ne poikkeavat huomattavasti toisistaan ja hakijat ovat muuten samanarvoisessa asemassa.

HAETTAESSA MEDIOMA III:n JA V:n YKSIÖITÄ VALINTAPERUSTEET OVAT:

 1. Koulutusohjelma: lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat ovat etusijalla muihin hakijoihin nähden.
 2. Hakijan pisteet, joihin vaikuttavat 
  • hakijan asumisaika Mediomilla (I-V) ja 
  • hakijan aktiivisuus ainejärjestöissä (0-2 pistettä).
   Katso kohta Medioma III:n ja V:n yksiöiden pistelaskenta. 

Mikäli hakijat ovat edeltävien valintaperusteiden jälkeen samanveroisessa asemassa, asetetaan heidät jonoon seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 1.  Pidempään Mediomilla asuneet hakijat ovat etusijalla. 
 2. Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla. 
 3. Ylempikurssilaiset ovat etusijalla. 
 4. Ainejärjestöissä aktiivisemmat opiskelijat ovat etusijalla. 
Medioma III:n ja V:n yksiöiden pistelaskenta

a) Asumisaika Mediomilla (I-V). 

 Jokaisesta kolmesta kuukaudesta, jonka hakija on asunut Mediomilla I-V, saa puolikkaan pisteen. Asumisajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen ajanjakso.  

  • 0,5 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 3 kuukautta. 
  • 1,0 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 6 kuukautta. 
  • 1,5 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 9 kuukautta. 
  • 2,0 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 12 kuukautta. 
  • 2,5 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 15 kuukautta jne. 


b)
Aktiivisuus ainejärjestöissä (0-2 p). 

Alla olevista ja näihin verrattavista viroista voi saada yhteensä korkeintaan 2 pistettä. 0,5 pisteen viroissa tulee toimia tai olla toiminut samana kalenterivuonna, 1 pisteen viroissa riittää myös aiempi toiminta kyseisessä virassa. 

  • 1 p: Kurssien isännät, ainejärjestöjen (LKS, HLKS, EKY, Thorax, Kompleksi, Foni, Impactus) hallitukset ja hallituksen virkailijat sekä näissä viroissa aiemmin toimineet. 
  • 0,5 p: Kurssien emännät, kerhojen puheenjohtajat, valtuuskuntien jäsenet, SML:n hallituksen jäsenet, yliopistohallinnon opiskelijaedustaja, opiskelijatuutorit, HYY:n edustajistossa tai hallituksessa toimivat opiskelijat, speksipomot, ainejärjestöjen emännistöt, ainejärjestöjen lehtien päätoimittajat, FiMSIC:n kansalliset virkailijat, LOATS:n valtuuskunta, LOATS:n hallitus, barmästaret, värdinneriet, Thorax spexchefar ja näihin verrattavat tehtävät asunnonjakotoimikunnan harkinnan mukaan. 

Mikäli kyseessä on hakija, joka ei vielä asu Mediomilla mutta tarvitsee III:n tai V:n asuntoa erittäin pätevästä syystä, annetaan hänelle asunnontarpeesta pisteet Medioma I: ja II:n yksiöiden pisteytyksen mukaisesti. Tällaisia erittäin päteviä syitä ovat esimerkiksi tarve esteettömälle asunnolle pyörätuolin käytön tai muun liikuntarajoitteen vuoksi. 

Yksiöhakemuksen Medioma I/II/III/V liitteet 

Haettaessa Medioma I:n, II:n, III:n tai V:n yksiöitä hakemukseen vaaditaan seuraavat liitteet: 

  • Kaikilta uusilta opiskelijoilta todistus opiskelijaksi hyväksymisestä. 
  • Eläinlääketieteen opiskelijoilta Helsingin yliopiston läsnäolotodistus. 
  • Viimeisin verotustodistus. Verotustodistus lähetetään vuosittain postitse verotuspäätöksen yhteydessä. 
  • Hakijan asunnontarpeeseen liittyvät todistukset, kuten kirjallinen häätö tai todistus vuokrasopimuksen päättymisestä. Huomioithan, että itse irtisanomasi vuokrasopimus ei käy osoitukseksi asunnontarpeesta. 
  • Lääkärintodistus liikuntarajoitteisuudesta tarvittaessa. 

HAETTAESSA KAKSIOITA TAI SUUREMPIA ASUNTOJA VALINTAPERUSTEET OVAT:

 • Hakemukset, joissa hakijoista kaksi tai useampi ovat lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijoita. 
 • Hakemukset, joissa hakijoista vain yksi on lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija. 
 • Hakemuksen pisteet. Hakemuksesta huomioidaan se hakija, jolla on parhaat pisteet. Pisteisiin vaikuttavat: 
  • Hakijan asunnontarve (0-8 p). 
  • Hakijan asumisaika Mediomilla (I-V). 
  • Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä (0-12 p). 
  • Yksinhuoltajan sosiaalinen tilanne asunnonjakotoimikunnan harkinnan mukaan (0-4 p). 
  • Erillään asuva hakijapari (1-3 p).
   Katso kohta Kaksioiden tai suurempien asuntojen hakemusten pistelaskenta. 

Mikäli hakijat ovat edeltävien valintaperusteiden jälkeen samanveroisessa asemassa, asetetaan heidät jonoon seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 1. Pidempään Mediomilla asunut hakija on etusijalla. 
 2. Lääketieteen opiskelijat ovat etusijalla. 
 3. Ylempikurssilaiset ovat etusijalla. 
 4. Muut olosuhteet arvioidaan asunnonjakotoimikunnan päätöksen mukaisesti ottaen huomioon 
  • opiskelumatkan pituus ja liikenneyhteydet ja 
  • nykyiset asuinolosuhteet, esim. vuokran suuruus, ja 
  • hakijoiden tulot ja varallisuus, jos ne poikkeavat huomattavasti toisistaan ja hakijat ovat muuten samanarvoisessa asemassa. 

Kaksioihin tai suurempiin asuntoihin haetaan yhdellä hakulomakkeella. 

Kaksioiden tai suurempien asuntojen hakemusten pistelaskenta 

a) Asunnontarve (0-8 p). 

  •  8 p: Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asuva, jonka vuokrasopimus on irtisanottu muualta kuin vanhempiensa luota, tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva. 
  • 6 p: Pääkaupunkiseudulla väliaikaisessa asunnossa (esim. sukulaistensa luona) asuva tai vanhempiensa luota häädön saanut tai vanhempien omistamasta asunnosta irtisanottu. Väliaikaiseksi asumiseksi katsotaan myös tilanne, jossa määräaikainen vuokrasopimus päättyy kuuden kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Tällöin vuokranantajalta on saatava ilmoitus, ettei hän kyseisen päivämäärän jälkeen enää jatka vuokrasopimusta. Jos hakija asuu vanhempiensa luona ja vanhemmat ovat suunnittelemassa muuttoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai selvästi pienempään asuntoon, saa hakija asunnontarpeestaan lisäpisteitä (väliaikainen asuminen). Tällöin hänen on viimeistään asuntoa vastaanottaessaan toimitettava vanhempien muuttoa koskevat asiakirjat LOATS:lle. 
  • 4 p: Pääkaupunkiseudulla muualla kuin opiskelija-asunnossa vuokralla asuva, opiskelijasoluasunnossa asuva tai määräaikaisella vuokrasopimuksella asuva. 
  • 2 p: Pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuva. 
  • 0 p: Pääkaupunkiseudulla muussa opiskelija-asunnossa kuin solussa asuva. 
  • Tilapäisesti ulkopaikkakunnalla esim. vaihto-opiskelun tai viran vuoksi asuva saa asunnontarvepisteet pääkaupunkiseudun asumistilanteensa mukaan. 

 b) Asumisaika Mediomilla (I-V). 

Jokaisesta kolmesta kuukaudesta, jonka hakija on asunut Mediomilla I-V, saa puolikkaan pisteen. Asumisajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen ajanjakso. 

  • 0,5 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 3 kuukautta. 
  • 1,0 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 6 kuukautta. 
  • 1,5 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 9 kuukautta. 
  • 2,0 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 12 kuukautta. 
  • 2,5 p: Hakuajan päättyessä asumisaika on vähintään 15 kuukautta jne. 

c) Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä (0-12 p). 

Ensimmäisestä lapsesta saa 8 pistettä, toisesta lapsesta 4 pistettä lisää. Maksimipisteet ovat yhteensä 12 pistettä. Alkanut raskaus oikeuttaa lapsesta saataviin pisteisiin. 

d) Yksihuoltajan sosiaalinen tilanne asunnonjakotoimikunnan harkinnan mukaan (0-4 p). 

  • 2 p: Häätö tai muu vuokrasopimuksen päättyminen. 
  • 2 p: Vähävaraisuus. 

 e) Erillään asuva hakijapari (0-3 p). 

  • 1 p: Erillään asuva hakijapari. 
  • 2 p: Erillään asuva hakijapari, joista toinen asuu Mediomilla yksiössä. 
  • 3 p: Erillään asuva hakijapari, joista molemmat asuvat Mediomilla yksiöissä. 
Kaksioiden tai suurempien asuntojen hakemuksen liitteet 
  • Jatko-opiskelijoilta todistus jatko-opinnoista Helsingin yliopistossa. 
  • Kaikilta uusilta opiskelijoilta todistus opiskelijaksi hyväksymisestä. 
  • Eläinlääketieteen opiskelijoilta Helsingin yliopiston läsnäolotodistus. 
  • Viimeisin verotustodistus, kaksioon hakevilta molemmilta. Verotustodistus lähetetään vuosittain postitse verotuspäätöksen yhteydessä. 
  • Hakijan asunnontarpeeseen liittyvät todistukset, kuten kirjallinen häätö tai todistus vuokrasopimuksen päättymisestä. Huomioithan, että itse irtisanomasi vuokrasopimus ei käy osoitukseksi asunnontarpeesta. 
  • Raskaustodistus tarvittaessa. 
  • Lääkärintodistus liikuntarajoitteisuudesta tarvittaessa.
 •